Hmoob - Cuv Npe

Nyob Zoo South Washington County Cov Tsev Neeg K-12,

South Washington County Cov Tsev Kawm Ntawv yuav xav hloov mus rau ntau qhov kev kawm sib txawv nyob rau lub xyoo kawm, xws li kev kawm hauv tsev kawm ntawv, kev kawm deb hauv tsev, lossis hybrid kev kawm, uas yog kev sib txuas ntawm ob qho kev kawm. Xav paub ntxiv txog txhua qhov xwm txheej, saib peb SoWashCo Txoj Kev Kawm Nyab Xeeb thaum lub caij nplooj zeeg 2020. Thov nco tias tsev kawm school board yuav txiav txim siab zaum kawg seb tsev kawm ntawv yuav pib lub caij nplooj zeeg li cas tom lub rooj sib tham uas nyob rau Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 13.

Vim hais tias peb yuav npaj sau cia cov logistics rau xyoo no, peb xav thov kom txhua tsev neeg K-12 uas nyob rau tsev kawm ntawv pab complete daim ntawv no kom tiav rau txhua txhua tus tub ntxhais kawm hauv lawv tsev neeg:


CUV NPE


Kev Kawm Nrug Deb raws li Kev Xaiv

Hnub Kawg: 11:59 p.m., Hnub Saturday, Lub Yim Hli Ntuj Hnub 8

Cov tsev neeg yuav muaj opportunity cuv npe rau peb lub K-12 Virtual Learning Academy rau kev kawm nrug deb rau lub caij nplooj zeeg. Cov tub ntxhais kawm uas cuv npe rau Kev Kawm Txuj Ci Virtual yuav kawm los ntawm kev kawm nrug deb xwb. Lub Academy yuav raug siv li nws yog ib lub tsev kawm ntawv thiab, txawm tias lwm tus tub ntxhais kawm hloov mus kawm tom tsev kawm ntawv, kawm kev deb lossis kev kawm hybrid rau lub caij nplooj zeeg.

Yam uas yuav tsum paub:

 • Kev cuv npe rau K-12 Virtual Learning Academy yog ib txog kev cog lus rau kev kawm nrug deb kom tag Trimester 1 (Kaum Ib Hli Ntuj Hnub Tim 24)
 • Muaj tej thaum uas cov tub ntxhais kawm yuav muaj lwm tus xib fwb uas nyob rau lawv lub district tiamsis tsis nyob rau tom lawv lub tsev kawm ntawv. Tej thaum cov xib fwb no yuav los qhia ntawv rau saum Virtual Learning Academy.  (Thov nco ntsoov tias cov neeg ua haujlwm hais lus Spanish tej zaum yuav tsis muaj txaus rau Nuevas Fronteras Spanish Immersion cov tub ntxhais kawm)
 • Cov tub ntxhais uas tam sim no cuv npe kawm cov tsev kawm ntawv cov elementary programs yuav tseem muaj chaw rau lawv kawm tom lawv lub tsev kawm ntawv. Cov program muaj xws li Nuevas Fronteras Spanish Immersion, Multiage Choice Program thiab Gateway Gifted Education Program tom Valley Crossing.
 • Cov special education tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev txhawb nqa los ntawm lawv Pab Pawg Individualized Education Program (IEP) los txiav txim cov kev pab uas tsim nyog rau kev kawm ntawv dawb thiab tsim nyog los ntawm kev kawm deb
 • Cov tub ntxhais xyaum kawm lus Askiv yuav tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov licensed xib fwb uas qhia ntawv Askiv.
 • Cov caij nyoog yuav zoo xws li ib hnub kawm ntawv tom tsev kawm rau cov tub ntxhais kawm. Rau lub sij hawm tam sim no, peb tseem kho cov middle thiab high school tub ntxhais kawm cov schedule. Thaum uas peb kho tiav lawv, peb mam li hais qhia nej.
 • K-12 Virtual Learning Academy yuav saib xyuas cov tub ntxhais kawm kom lawv kawm tiav thiab ncav graduation
 • Txoj kev qhia ntawv yuav zoo ib yam li thaum cov tub ntxhais kawm ntawv tseem kawm ntawv tom tsev kawm. Cov expectations los yuav zoo ib yam li tom tsev kawm thiab. Cov learning expectations yuav zoo ib yam li thaum uas tsis tau muaj COVID-19.
 • Cov grades and cumulative grade point averages (GPA) yuav apply rau tus tub ntxhais kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg
 • Yuav tsum koom kev kawm txhua hnub. Peb yuav record kev tuaj kawm ntxawv txhua txhua hnub.
Tsev Kawm Noj Tshais thiab Pluas su rau Cov Hnub Kawm Ntawv Deb

South Washington County cov Tsev Kawm yuav npaj muab tshais thiab su rau cov tub ntxhais kawm ntawv txawm tias cov tub ntxhais kawm ntawv nrug deb rau tom tsev lawm. Muaj cov pluas noj uas avaliable rau nej tuaj nqa rau cov hnub uas cov menyuam kawm ntawv hybrid, kawm ntawv nrug deb, lossis K-12 Virtual Learning Academy (kev kawm nrug deb mus txog lus Trimester 1)

 • Yam uas yuav tsum paub:
 • Cov tsev neeg uas tau txais zaub mov noj pub dawb lossis zaub mov luv nqi yuav tau noj tshais thiab su yam tsis tau them nqi
 • Cov tsev neeg uas tsis qualify noj su dawb thiab zaub mov luv nqi yuav tau them tus nqi noj tshais thiab su
 • Yog nej xav thov zaub mov pub dawb hauv tsev kawm, thov complete Daim Ntawv Thov Noj Mov Dawb lossis Luv Nqi Tsawg kom peb thiab li paub seb nej puas yuav qualify

CUV NPE